Co to jest PCC i kiedy należy go zapłacić?

Decydując się na kupno nieruchomości trzeba mieć na uwadze, że wydatki jakie należy ponieść, nie odnoszą się jedynie do jego ceny, ale także do pozostałych kosztów związanych z zakupem. O rodzaju i wysokości dodatkowych kosztów, decyduje przede wszystkim charakter danej nieruchomości. Jednym z najczęściej występujących kosztów dodatkowych, w przypadku zakupu, jest podatek PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych). Co do zasady wartość podatku PCC, jest zależna od ceny nieruchomości, im więc wyższa cena, tym wyższy podatek do zapłaty. Należy mieć na uwadze fakt, iż nie zawsze nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC. O tym kiedy należy zapłacić podatek PCC od zakupu nieruchomości, a kiedy nie, dowiesz się z artykułu.

Czy kupując z rynku pierwotnego należy płacić PCC?

Osoby decydujące się na zakup nieruchomości od dewelopera nie ponoszą kosztów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Nieruchomość z rynku wtórnego – czy zawsze płacimy PCC?

Co do zasady transakcje zawierane pomiędzy nabywcą, a sprzedawcą (zwykle osobą prywatną) nie są opodatkowane podatkiem VAT. Dzieje się tak dlatego, że osoby prywatne co do zasady nie posiadają statusu czynnego podatnika, a sprzedaż dokonywana jest w charakterze prywatnym i nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Mimo, iż przy takim zakupie nieruchomości nabywca nie będzie musiał się liczyć z koniecznością zapłaty oprócz wartości nieruchomości, także podatku VAT w wysokości 8% (mieszkanie), 23% (komórka lokatorska oraz miejsce postojowe), to z tytułu zawartej umowy kupna-sprzedaży, wystąpi po jego stronie konieczność zapłaty podatku PCC w wysokości 2% wartości rynkowej nabywanej nieruchomości.  Zobowiązanie z tytułu podatku PCC należy uregulować podczas spotkania z notariuszem.

Warto pamiętać, że Urząd Skarbowy może się wezwać nas do udzielenia informacji i uzasadnienia dotyczącego ceny zakupu nieruchomości.

Sytuacja taka ma miejsce, gdy organ podatkowy poddaje pod wątpliwość wskazaną przez nabywcę wartość nieruchomości. Wówczas na skutek opinii biegłego, następuje ponowne oszacowanie wartości. W przypadku, gdy wartość wskazana przez biegłego różni się od wartości nieruchomości przedstawionej przez nabywcę o więcej niż 33%, konieczne jest dokonanie dopłaty wraz z odsetkami. Dodatkowo nabywca zostaje obciążony kosztami opinii biegłego.

Podatek od zakupu nieruchomości – koszty notarialne

Istotną kwestią jest także taksa notarialna, czyli wynagrodzenie notariusza od sporządzonego aktu notarialnego. Z usług notariusza musi bowiem skorzystać każdy nabywca nieruchomości. Maksymalne wysokości stawek zostały uregulowane prawnie i zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, które wynoszą odpowiednio:

 • do 3000 zł – 100 zł,
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
 • powyżej 1 mln zł do 2 mln zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł,
 • powyżej 2 mln zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł,

a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Ile wynosi podatek PCC od zakupu nieruchomości na kredyt?

W przypadku zakupu nieruchomości finansowanego kredytem, nawet jeśli następuje bezpośrednio od dewelopera, wyniknie konieczność zapłacenia podatku PCC w wysokości 19 zł lub 0,1%. Wysokość ta zależna jest od rodzaju kredytowania. Jeśli w momencie ustanawiania hipoteki, wartość całego zobowiązania jest znana, czego dowodem jest sporządzony harmonogram spłaty, wówczas wysokość podatku PCC będzie wynosić 0,1% wartości (hipoteka zwykła). W odwrotnej sytuacji, gdy wartość hipoteki na dzień jej ustanowienia nie jest znana i będzie się ona zmieniała sukcesywnie wraz ze zmianą stóp procentowych, wówczas konieczne będzie zapłacenie PCC w kwocie 19 zł (hipoteka kaucyjna). Tutaj również w celu opłacenia podatku PCC od zakupu nieruchomości, konieczne będzie wypełnienie deklaracji PCC – 3 i złożenie jej w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego (zawarcia umowy), w odpowiednim z uwagi na miejsce zamieszkania, urzędzie skarbowym.

Podatek PCC od zakupu nieruchomości – kiedy nie musimy płacić?

Mimo, iż konieczność zapłaty podatku PCC jest uregulowana przepisami, w odniesieniu do zakupu nieruchomości, występują sytuacje kiedy nabywca nie będzie zobowiązany do jego zapłaty. Takie sytuacje mają miejsce, gdy:

 • kupujemy nieruchomość od dewelopera będącego podatnikiem podatku VAT;
 • sprzedawcą mieszkania jest spółdzielnia, a przedmiotem sprzedaży jest mieszkanie na prawie spółdzielczym własnościowym;
 • dokonujemy wykupu mieszkania komunalnego, na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • kupujemy mieszkanie z powodu wywłaszczenia wcześniej posiadanego, które finansowane jest w całości z otrzymanego odszkodowania z tego tytułu (nieruchomość zajęta na cele publiczne).
 • zakup dotyczy nieruchomości wykupionej na podstawie przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska.

Podsumowując, podczas podejmowania decyzji o zakupie nieruchomości, należy brać pod uwagę fakt, że oprócz ceny zakupu, kosztów usług np. doradcy nieruchomości i notariusza, wystąpi również podatek PCC od zakupu. W związku z czym prawidłowe oszacowanie planowanych kosztów przez podatnika, pozwoli mu się lepiej przygotować finansowo na zakup nieruchomości.

Przeczytaj także

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *